Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 | 4LegalMatters

Wijzigingen arbeidsrecht per 2015 nog even op een rijtje!

De meeste ondernemers met werknemers zullen op de hoogte zijn van de veranderingen in het arbeidsrecht die in 2015 reeds zijn of worden doorgevoerd en hebben inmiddels eventueel noodzakelijke maatregelen genomen. Voor diegenen die het afgelopen jaar teveel in beslag zijn genomen door andere beslommeringen of het ’to-do lijstje’ nog niet helemaal hebben kunnen afronden, zetten wij gemakshalve nog even de wijzigingen sinds 1 januari 2015 op een rijtje:

Veranderingen arbeidsrecht sinds 1 januari 2015

Aanzegtermijn bij tijdelijk contract
Sinds 1 januari 2015 geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van 6 maanden of langer een aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk dient te informeren of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo, ja onder welke voorwaarden. Indien de werkgever dit verzuimd, dan moet hij de werknemer een boete betalen ter hoogte van één maandsalaris. Doet de werkgever dit te laat dan is een boete verschuldigd voor de resterende duur van de maand (pro rata).

Proeftijd
In tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van 6 maanden of korter is het sinds 1 januari 2015 niet langer mogelijk om een proeftijd op te nemen. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een looptijd langer dan 6 maanden en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijft een proeftijd wel mogelijk.

Concurrentiebeding
Het is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat hij zwaarwichtige bedrijfs- en/of dienstbelangen heeft bij het concurrentiebeding.

Loondoorbetaling
Tot 1 januari 2015 kon een werkgever bepalen dat een werknemer geen recht heeft op loon in een week dat hij/zij niet werd opgeroepen voor werk. Vanaf januari 2015 kan dit nog voor maximaal 6 maanden. Wanneer een werknemer langer dan 6 maanden in dienst is, is de werkgever verplicht de werknemer na zes maanden loon door te betalen.

OnderwerpTot 01-01-2015Vanaf 01-01-2015
Aanzegtermijn tijdelijke arbeidsovereenkomst
voor de duur van 6 maanden
of langer
Geen1 maand.
Indien werkgever deze termijn verzuimd,
moet hij 1 maand doorbetalen
ProeftijdAltijd mogelijkAlleen mogelijk bij arbeidsovereenkomsten
langer dan 6 maanden 
ConcurrentiebedingAltijd mogelijkNiet mogelijk bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Verplichting tot doorbetaling van loonKon werkgever uitsluitenKan maximaal 6 maanden worden
uitgesloten. Bij een dienstverband langer
dan 6 maanden is werkgever verplicht
loon door te betalen
Veranderingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Ketenregeling (van tijdelijk naar vast)
Vanaf 1 juli 2015 wordt de zogenaamde “3x3x3-regel” gewijzigd in de 3x2x6-regel. Dit houdt in dat een een werknemer na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. De huidige periode van 3 jaar wordt dus verkort met 1 jaar. Bovendien wordt de keten pas doorbroken na een onderbreking van 6 maanden (in plaats van de huidige 3 maanden). Daarnaast wordt de mogelijkheid om bij cao van de ketenregeling af te wijken, beperkt.

Ontslagrecht
Momenteel heeft een werkgever bij een ontslag nog te keuze om toestemming te vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vanaf 1 juli 2015 bepalen de gronden voor ontslag de ontslagroute: ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) moet via het UWV en overige gronden, zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding, moeten via de kantonrechter.

Daarnaast wordt het mogelijk om tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure in hoger beroep en cassatie te gaan.

Transitievergoeding
De welbekende kantonrechtersformule vervalt. Alle werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn en op initiatief van de werkgever worden ontslagen hebben recht op een transitievergoeding (behoudens bijvoorbeeld in geval van een ontslag op staande voet). De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- (of maximaal een jaarsalaris voor zover dit jaarsalaris hoger is dan € 75.000,-). Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling.

Bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden
De mogelijkheid voor ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst blijft ook na 1 juli 2015 mogelijk. Nieuw is dat een werknemer vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid heeft om zijn instemming binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst te herroepen. De werkgever dient de werknemer schriftelijk op deze mogelijkheid wijzen. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de werknemer 21 dagen de tijd om zijn instemming te herroepen.

Wijziging passende arbeid
Met ingang van 1 juli 2015 wordt het begrip ‘passende arbeid’ aangescherpt en wordt na 6 maanden elke arbeid passend geacht (tot 1 juli 2015 geldt een termijn van 12 maanden). Tevens zal er in het kader van de WW-uitkering een inkomensverrekening gaan plaatsvinden in plaats van de huidige toepassing van urenverrekening.

OnderwerpTot 01-07-2015Vanaf 01-07-2015
Van tijdelijk naar vast contractna 3 tijdelijke contracten in 3 jaarNa 3 tijdelijke contracten in 2 jaar
Duur onderbreking> 3 maanden> 6 maanden 
OntslagrouteVrije keus werkgeverRoute gebaseerd op grond voor ontslag
Ontslag wegens bedrijfs-economische redenVia UWV en kantonrechterVia UWV
Ontslag wegens functionerenVia UWV en kantonrechterVia kantonrechter
Hoger beroep en cassatieOnmogelijkMogelijk
OntslagvergoedingKantonrechtersformuleTransitievergoeding (maximaal € 75.000,- of jaarsalaris indien > € 75.000,-)
Bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvindenGeen2 weken

Veranderingen arbeidsrecht per 1 januari 2016

Wijzigingen WW-uitkering
De maximale duur van de WW-uitkering wordt afgebouwd tot 24 maanden. Per kwartaal gaat de duur een maand naar beneden. Tevens zal het arbeidsverleden, waarop de duur van de WW-uitkering wordt gebaseerd, vertraagd opgebouwd gaan worden.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.