Algemene voorwaarden; zijn ze verplicht?
Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Het is echter absoluut aan te raden goede algemene voorwaarden op te stellen. In de algemene voorwaarden kunt u belangrijke zaken regelen zoals wijze van betalen, eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom, beperking aansprakelijkheid, etc. Als u algemene voorwaarden hanteert, is het bovendien van belang ze op de juiste manier te gebruiken jegens een wederpartij. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden deponeren; hoe doe je dat?
Het is niet verplicht algemene voorwaarden te deponeren, maar wel raadzaam. In geval van discussie met uw wederpartij welke (versie van de) algemene voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, kunt u zich beroepen op de gedeponeerde algemene voorwaarden. Deponeren kan bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank.

Onze tip!
Stuur bij uw offerte altijd uw algemene voorwaarden als pdf bestand mee. Benoem het pdf bestand ‘algemene voorwaarden + uw bedrijfsnaam + datum van inwerkingtreden’ (algemene voorwaarden [bedrijfsnaam] – [datum].pdf)

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Volgens de Auteurswet berusten de rechten op een ‘werk’ van rechtswege bij de maker. Dit betekent dat u als opdrachtgever dus niet automatisch eigenaar bent of wordt van een werk (bijvoorbeeld logo, tekst of website) dat u in opdracht heeft laten maken.

Het adagium ‘ik betaal, dus ik ben de eigenaar’ gaat in het geval van intellectuele eigendom vaak niet op. Bovendien hanteren opdrachtnemers veelal algemene voorwaarden, waarin doorgaans ook een artikel over auteursrechten is opgenomen. Daarin staat vaak zoiets als “Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, films, computerprogramma’s, etc.”

Overdracht intellectuele eigendom
U kunt overigens wel met de maker overeenkomen dat u de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt. De zinsnede“Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen” zegt het eigenlijk al. Maak voorafgaand aan of bij het verstrekken van een opdracht alvast afspraken met de opdrachtnemer over de intellectuele eigendomsrechten, hetzij in de vorm van het overdragen van de eigendomsrechten of het verkrijgen van een ruime licentie. In sommige gevallen zal voor een eigendomsoverdracht ook (meer) betaald moeten worden. Leg de gemaakte afspraken in elk geval goed vast in een door beide partijen ondertekende akte (overeenkomst). Dat kan ellende achteraf voorkomen!

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf is afhankelijk van uw situatie. Hoe wilt u aansprakelijkheid regelen? Wat is fiscaal het meest voordelig? Drijf u de onderneming alleen of wilt u gezamenlijk een onderneming oprichten? De keuze voor een rechtsvorm heeft in elk geval veel consequenties, dus het is zeer belangrijk om daar goed over na te denken.

Een eenmanszaak geeft bijvoorbeeld recht op diverse belastingvoordelen die een BV niet heeft. Anderzijds kent een eenmanszaak geen afgescheiden vermogen, dat wil zeggen dat er geen scheiding bestaat tussen zakelijk- en privévermogen. Dit heeft tot gevolg dat u bij een eenmanszaak met uw privévermogen (en eventueel het privévermogen van uw huwelijkspartner) aansprakelijk bent voor eventuele schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw bezittingen. Een rechtspersoon, zoals een BV, kent wél een afgescheiden vermogen. Een ander relevant aspect is de vraag of u de onderneming alleen wilt runnen of dat u gezamenlijk een onderneming wilt oprichten.

Bij de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over de diverse rechtsvormen.

Rechtsvormen
Een bedrijf heeft een rechtsvorm nodig. De meest voorkomende rechtsvormen zijn:

 • Eenmanszaak
 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Vereniging
 • Coöperatie
 • Stichting

Daarnaast kan er nog gekozen worden voor buitenlandse rechtsvormen.

Wilt u meer weten?
Uiteraard denken wij graag met u mee over de voor uw onderneming meest passende rechtsvorm. Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Een eenmanszaak oprichten is vrij eenvoudig. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht, maar verdere formaliteiten zijn niet vereist. Een bezoek aan de notaris is niet nodig. Na inschrijving bij de KvK kan de eenmanszaak van start gaan. Een wijdverbreid misverstand is dat er bij een eenmanszaak maar één persoon werkzaam is. Het begrip eenmanszaak houdt in dat er één ondernemer is die als natuurlijk natuurlijk persoon zijn onderneming vormt en bestuurt. Dat laat onverlet dat een eenmanszaak veel werknemers in dienst kan hebben.

Geen rechtspersoonlijkheid
Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, stichting of vereniging. Dit betekent dat de eenmanszaak geen afgescheiden vermogen kent. Er is dus geen onderscheid tussen zakelijke schulden van de eenmanszaak en privéschulden. Het gevolg is dat schuldeisers bij een eventueel faillissement van de eenmanszaak hun vorderingen kunnen verhalen op het privévermogen. Als er sprake is van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden, zullen deze vorderingen ook rusten op het privévermogen van de echtgenote!

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

George heeft een nieuwe fiets gekocht. Zijn buurman Henk vraagt hem waar zijn oude fiets is gebleven. George wijst naar zijn garage en zegt: “Voor € 150,- is hij voor jou.” Henk is razend enthousiast (die ‘oude’ fiets is een mooie racefiets in perfecte staat) en antwoordt meteen: “Mooie prijs, ik koop hem!”

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. In bovengenoemde situatie doet George aan Henk een aanbod om zijn oude fiets te kopen voor € 150,-. Henk aanvaardt dat aanbod van George met zijn reactie dat hij die fiets van hem koopt. Hier is dus sprake van een rechtsgeldige – mondelinge – overeenkomst.

Is het altijd verstandig om een mondelinge overeenkomst te sluiten?
Deze vraag heeft vooral te maken met het belang van de zaak. U beseft zich dat wellicht niet altijd, maar iedereen sluit dagelijks meerdere mondelinge overeenkomsten. U koopt bijvoorbeeld brood bij de bakker, 1 kilo appels op de markt, een patatje met bij de patatkar. Uiteraard ga je voor dit soort alledaagse transacties geen contracten opstellen en ondertekenen.

Maar bij een fiets van € 150,- kan het er al om spannen. Wat nu als George zich later bedenkt en de fiets vervolgens op marktplaats aanbiedt voor € 250,-? Of Henk achteraf eigenlijk toch liever een transportfiets koopt?

Bewijs
Bij een rechtsgeldige overeenkomst kun je de nakoming van verplichtingen eventueel via de rechter afdwingen. Dat geldt dus ook bij een mondelinge overeenkomst. Maar een mondelinge overeenkomst is vaak moeilijk te bewijzen. Het wordt voor George een moeilijk verhaal om te bewijzen dat er een overeenkomst is gesloten als Henk ‘spontaan last heeft van geheugenverlies’…

Maar zelfs als Henk erkent dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, kan er onenigheid ontstaan over de inhoud van de overeenkomst. Bedenk de situatie dat George nóg een fiets heeft, een opoe fiets. Weliswaar eveneens in goede conditie, maar niet de fiets die Henk van George wilde kopen!  Echter wel de fiets die George op het oog had bij zijn aanbod van € 150,-.

Kortom, een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig (uitzonderingen daargelaten). Maar als het gaat om zaken met een groter geldelijk belang doet u er goed aan om de afspraken op papier te zetten. Het is dan belangrijk de verplichtingen over en weer heel duidelijk te omschrijven.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Een veel voorkomend misverstand is dat werkgevers denken dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd tussentijds kan worden opgezegd, zolang de opzegtermijn maar in acht wordt genomen. Dit is echter bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet het geval. Als de tussentijdse opzegging niet in de CAO of de arbeidsovereenkomst is geregeld, is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Ook niet door de werknemer.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Iedere advocaat is jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Beiden hebben dezelfde universitaire studie afgerond aan een Nederlandse universiteit, zowel een advocaat als een jurist mogen de titel meester in de rechten voeren en beiden hebben inhoudelijk dezelfde juridische kennis. Een advocaat onderscheidt zich van een jurist doordat hij de Beroepsopleiding Advocaten heeft gevolgd, waardoor hij zich verder heeft gespecialiseerd in het procederen. Advocaten zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ook een (bedrijfs)jurist kan procedures voeren
Voor civiele procedures bij het kantongerecht is een advocaat niet verplicht. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000,- bedraagt. Daarnaast behandelt de kantonrechter arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000,-). U mag zich in dit soort zaken dus ook bij laten bijstaan door een (bedrijfs)jurist.

Voor alle overige civiele procedures (bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof) bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Banken eisen zekerheid voor het verstrekken van krediet. Een veel gehanteerde wijze van het verlenen van zekerheidsrechten door kredietnemers aan de bank is het vestigen van een pandrecht op hun vorderingen. Dit is de reden dat veel bedrijven hun vorderingen op debiteuren verpanden aan de bank.

Notificatie
Als een van uw leveranciers zijn vorderingen op u aan de bank heeft verpand, kunt u op enig moment van de desbetreffende bank een zogenaamde ‘notificatie’ krijgen. Een notificatie is een mededeling van de bank waarin zij meedeelt dat u de opeisbare vordering(en) van uw crediteur vanaf dat moment aan de bank dient over te maken.

U doet er goed aan hier gevolg aan te geven, want als u ondanks de ontvangst van deze mededeling toch betaalt aan uw crediteur loopt u het risico dat u alsnog het bedrag aan de bank zal moeten voldoen. Overigens kunt u zich jegens de pandhouder op eenzelfde wijze verweren als tegen uw crediteur. Zo kunt u bijvoorbeeld in voorkomende gevallen ook jegens de pandhouder over gaan tot verrekening.

Het is overigens goed te weten dat een verpanding voor u als debiteur in beginsel geen gevolgen heeft.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht en hoe hoog mogen deze zijn? Sinds 1 juli 2012 gelden onderstaande wettelijke incassoregels voor een incasso bij consumenten.

U mag bij een niet-betalende debiteur incassokosten in rekening brengen als:

 • de debiteur te laat is met betalen;
 • de debiteur een aanmaning (betalingsherinnering) voor de openstaande rekening heeft ontvangen;
 • de debiteur niet binnen 14 dagen na de aanmaning heeft betaald.

Een aanmaning dient de volgende aspecten te bevatten:

 • de mededeling dat de debiteur een openstaande rekening niet heeft voldaan en deze alsnog moet betalen.
 • de mededeling dat de openstaande rekening binnen 14 dagen alsnog moet zijn betaald;
 • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet alsnog binnen 14 dagen is betaald;
 • de hoogte van de incassokosten die zullen worden berekend wanneer de debiteur niet op tijd betaald.

Waaraan moet de aanmaning voldoen?

U kunt dus niet volstaan met een brief waarin enkel staat dat de debiteur nog moet betalen. Bovendien mag u naast incassokosten geen overige kosten in rekening brengen.

Wat zijn de maximale incassokosten?

Op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden de incassokosten bepaald als percentage van de rekening:

HOOFDSOM TOEPASSELIJKE PERCENTAGE MAXIMALE INCASSOKOSTEN
over de eerste € 2.500,- 15% (minimaal € 40,-) € 375,-
over de volgende € 2.500,- 10% € 625,-
over de volgende € 5.000,- 5% € 875,-
over de volgende € 190.000,- 1% € 2.775,-
over het meerdere 0,5% (tot maximaal € 6.775,-) € 6.775,-

Zie ook: Hanteert u wel de juiste incassokosten?

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.

In een ondernemerstestament kunt u regelen hoe het verder moet met uw onderneming na uw overlijden. Een ondernemerstestament is feitelijk hetzelfde als een ‘gewoon’ testament, maar met speciale bepalingen voor uw onderneming. In het ondernemerstestament kunt u als ondernemer / directeur-grootaandeelhouder bepalen wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren. In een ondernemerstestament kunt u heel veel zaken regelen. Zoals een passende bedrijfsopvolging. Naar wie de aandelen gaan. Hoe de waarde moet worden vastgesteld. Uiteraard kunt u ook voorsorteren op de fiscale aspecten die spelen bij de overdracht van het ondernemingsvermogen. En last but not least – het is immers een testament – kunt u ook de verdeling van uw privébezit en de verzorging van uw nabestaanden vastleggen.

Executeur
In het ondernemerstestament kun u ook een executeur benoemen. Hierdoor kunt u uw nalatenschap af laten wikkelen door iemand die u volledig vertrouwt. De executeur heeft veel bevoegdheden. Overigens bent u degene die (vooraf) de bandbreedte bepaalt waarbinnen de executeur kan opereren.

Onze tip!
De ervaring leert dat er niet zelden conflicten ontstaan over de voortzetting van een onderneming na overlijden, met mogelijk gevolg dat de onderneming wordt verkocht en de opbrengst met de nodige ruzie moet worden verdeeld. Met een ondernemerstestament kunt u uw nabestaanden deze vervelende situaties besparen, uw overlijden is voor uw nabestaanden immers al moeilijk genoeg. Als u op dit punt nog niets geregeld hebt, adviseren wij u dat alsnog te gaan doen. Van uitstel komt (nu eenmaal) afstel!

Wilt u meer weten? Wilt u een afspraak maken voor een gratis oriënterend gesprek? Bel 06 – 10 90 23 77.

Interessante links