U bent als ondernemer gericht op uw bedrijfsvoering. Op groei, ontwikkeling en bedrijfsresultaten. Juridische vraagstukken zijn meestal niet top of mind. Totdat er zich een vraag of geschil voordoet waar u de ondersteuning van een ervaren en gespecialiseerde bedrijfsjurist bij nodig heeft. Een jurist die denkt als een ondernemer. Die uw taal spreekt en gepokt en gemazeld is in het bedrijfsleven. Bedrijfsjuridisch Adviesbureau 4LegalMatters staat ondernemers bij met praktische, werkbare juridische oplossingen en denkt graag met u mee!

Ondernemers kunnen bij 4LegalMatters onder meer terecht voor:

lgemene voorwaarden zijn nader geregeld in artikel 231 e.v. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.

Algemene voorwaarden, in de volksmond ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, geven nog weleens aanleiding tot geschillen. In de algemene voorwaarden regelen ondernemers doorgaans voor hen belangrijke kwesties zoals wijze van betalen, eigendomsvoorbehoud, (beperking) aansprakelijkheid, ontbinding, etc.

Naast het hanteren van correcte bedingen of spelregels is het ook van belang om de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen. Anders loopt u als ondernemer het risico dat uw algemene voorwaarden vernietigbaar zijn. Met alle gevolgen van dien. Het is daarom zonder meer aan te raden om uw algemene voorwaarden mee te sturen met uw offerte; verzend u de offerte per mail dan kunt u de algemene voorwaarden als pdf-bestand mee sturen. Bij voorkeur dit bestand ook als zodanig te benoemen: algemene voorwaarden + bedrijfsnaam + datum dat algemene voorwaarden in werking zijn getreden (‘algemene voorwaarden [bedrijfsnaam] – [datum].pdf’).

Wat kan 4LegalMatters voor u betekenen?
Bij 4LegalMatters kunt u terecht voor advies over algemene voorwaarden. Zowel over de algemene voorwaarden van uw bedrijf als die van derden, zoals een leverancier of opdrachtgever:

 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Beoordeling en advies of algemene voorwaarden van toepassing zijn
 • Advies en begeleiding bij geschillen over algemene voorwaarden

Wilt u meer weten? Heeft u een vraag? Bel direct 06 – 10 90 23 77.

Artikel 217 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een overeenkomst kan dus ook mondeling tot stand komen (uitzonderingen daargelaten).

Contracten en overeenkomsten zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Een contract, ofwel een onderhandse akte, is eigenlijk niets anders dan de schriftelijke vastlegging van de afspraken die partijen zijn overeengekomen.

Contracten geven in de dagelijkse praktijk veel aanleiding tot geschillen. Denk bijvoorbeeld aan het plotseling afbreken van onderhandelingen, interpretatiegeschillen over de gemaakte afspraken, niet-nakomen van verplichtingen (u dan wel uw wederpartij  levert niet, niet-tijdig of niet conform de overeengekomen condities dan wel het afgeleverde product c.q. de dienst is gebrekkig),  etc. Het is geen uitzondering dat er reeds geschillen ontstaan op het moment dat de inkt van de handtekening nog niet eens droog is.

Bij 4LegalMatters kunt u onder meer terecht voor:

 • Het opstellen of beoordelen van intentieverklaring (letter of intent)
 • Het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
 • Het opstellen of beoordelen van diverse commerciële overeenkomsten zoals distributieovereenkomst, overeenkomst van opdracht, samenwerkingsovereenkomst, etc.
 • Het namens u (mede) uitonderhandelen van overeenkomsten
 • Advies en begeleiding bij geschillen over contracten en verbintenissen

Wilt u meer weten? Heeft u een vraag? Bel direct 06 – 10 90 23 77.

In het huidige handelsverkeer is internet niet meer weg te denken. E-Commerce (Electronic commerce) ofwel het doen van zakelijke transacties via internet, inclusief alle bijkomende commerciële handelingen, neemt steeds meer toe. Ondernemers moeten beseffen dat hierop de nodige wet- en regelgeving van toepassing is, zeker als uw afnemers consumenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regels over koop op afstand, privacywetgeving, conformiteit, etc.

U kunt bij 4LegalMatters terecht voor:

 • Advies over juridische aspecten van uw website
 • Advies over consumentenbescherming
 • Advies over Privacy-aspecten (Wet bescherming persoonsgegevens)
 • Advies over gebruik van e-mailadressen, het bewaren van gegevens en data

Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Bel direct 06 – 10 90 23 77.

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op voortbrengselen van de geest (intellectuele creaties), zoals boeken, muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Intellectueel eigendomsrechten zijn vastgelegd in nationale en internationale wetgeving.

U kunt bij 4LegalMatters onder meer terecht voor:

 • Begeleiding bij het deponeren van merknamen of handelsnamen
 • Advies en begeleiding bij overdracht en vastlegging van intellectuele eigendomsrechten
 • Juridische ondersteuning bij geschillen inzake intellectueel eigendom (denk aan inbreuk op merk- of auteursrecht)

Wilt u meer weten? Heeft u een vraag? Bel direct 06 – 10 90 23 77.

Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezig houdt met alle juridische aspecten waarmee uw onderneming te maken kan krijgen. Ondernemers hebben dagelijks te maken met ondernemingsrecht, denk bijvoorbeeld aan het sluiten van overeenkomsten, incasso, ingebrekestellingen, aansprakelijkheid. Vennootschapsrecht betreft wetgeving op het gebied van vennootschappen (NV en BV).

U kunt bij 4LegalMatters terecht voor:

 • Het opstellen of beoordelen van een intentieverklaring (letter of intent)
 • Het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
 • Het opstellen of beoordelen van diverse (handels)overeenkomsten zoals aandeelhoudersovereenkomst, distributieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst
 • Advies over de rechtsvorm van uw onderneming (bijvoorbeeld eenmanszaak, VOF, BV)
 • Advies over diverse vennootschapsrechtelijke aspecten zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, reglementen, soorten aandelen, bestuurdersaansprakelijkheid
 • Advies en begeleiding bij oprichting of liquidatie van rechtspersonen
 • Advies over (corporate) governance
 • Een Bedrijfsjuridische Scan (legal scan van uw onderneming)
 • Incasso (4LegalMatters werkt samen met een gerenommeerd incassobureau)

Wilt u meer weten? Heeft u een vraag? Bel direct 06 – 10 90 23 77.

Starters
Bij ons kunnen Startende ondernemers terecht voor advies over, en begeleiding bij, juridische zaken die horen bij de start van een onderneming. Van een doortimmerd ondernemingsplan tot keuze van rechtsvorm, van inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot algemene voorwaarden.

juridisch advies - 4LegalMatters

Wilt u meer weten? Uw juridische vraag met ons delen? Een afspraak maken? Bel nu 06-10902377 of maak gebruik van de contactbutton.

4LegalMatters: uw legal partner in business!

Dries de Bruin

“Paul heeft mij in een erg turbulente fase in het bedrijf als bedrijfsjurist geholpen met het opstellen en uit onderhandelen van contacten. Zowel bij verlengingen als bij beëindigingen alsmede andere juridische aspecten. Paul is integer en deskundig. Ik heb met plezier met hem samengewerkt.”

Dries de Bruin / Partner Axion Management–Axion Management