Bent u wel eigenaar van uw website of logo?

De meeste ondernemingen maken voor hun communicatie gebruik van bijvoorbeeld een logo, website, huisstijl, etc. Veelal hebben zij dergelijke uitingen laten ontwikkelen door een extern bureau. Dit bureau ontwikkelt geheel overeenkomstig de opdracht een concept. Na akkoord van opdrachtgever wordt bijvoorbeeld de website of logo opgeleverd, opdrachtnemer wordt vervolgens betaald en iedereen is tevreden. Op dat moment waarschijnlijk wel. Maar weet u zeker dat u alle rechten heeft op ‘uw’ logo, website, etc?

Wie is rechthebbende?
Volgens de Auteurswet berusten de rechten op een ‘werk’ van rechtswege bij de maker. Dit betekent dat u als opdrachtgever dus niet automatisch eigenaar bent of wordt van een werk (bijvoorbeeld logo of website) dat u in opdracht heeft laten maken. Het adagium ‘ik betaal, dus ik ben de eigenaar’ gaat in het geval van intellectuele eigendom vaak niet op. Bovendien hanteren opdrachtnemers veelal algemene voorwaarden, waarin doorgaans ook een artikel over auteursrechten is opgenomen. Daarin staat vaak zoiets als “Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, films, computerprogramma’s, etc.”

Overdracht intellectuele eigendom
Het voorgaande laat overigens onverlet dat u de intellectuele eigendomsrechten wel kunt verkrijgen. De zinsnede “Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen” zegt het eigenlijk al. U zult dus met de maker afspraken moeten maken over de overdracht van de eigendomsrechten. Deze overdracht wordt gerealiseerd door een zogenaamde ‘akte van overdracht’ (in de vorm van een schriftelijke overeenkomst). Als een dergelijke akte ontbreekt, bestaat de gerede kans dat de overdracht niet geldig is. Eventueel kunt u met de maker ook een gebruiksrecht overeenkomen (licentie). Het is daarbij van groot belang goede afspraken te maken over wat u precies mag.

Onze tip!
Maak voorafgaand aan of bij het verstrekken van een opdracht alvast afspraken met de opdrachtnemer over de intellectuele eigendomsrechten, hetzij in de vorm van het overdragen van de eigendomsrechten of het verkrijgen van een ruime licentie. In sommige gevallen zal voor een eigendomsoverdracht ook (meer) betaald moeten worden. Leg de gemaakte afspraken in elk geval goed vast in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. Dat kan ellende achteraf voorkomen!

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.