4LegalMatters werkt graag transparant en met duidelijke afspraken. Dit geldt uiteraard ook voor onze algemene voorwaarden. Zie onderstaand de condities waaronder wij uw opdracht uitvoeren. In normale tekstgrootte, bij ons dus geen kleine lettertjes. U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als pdf: Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 4LegalMatters: opdrachtnemer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51004704.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee 4LegalMatters een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.
 3. Opdracht c.q. overeenkomst: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en 4LegalMatters tot het verrichten van werkzaamheden door 4LegalMatters ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen van 4LegalMatters.
 2. Door het verlenen van een Opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door 4LegalMatters gaat Opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door 4LegalMatters uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen 4LegalMatters en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van één Opdracht.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door 4LegalMatters ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken.
 6. Wanneer één of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 – Offertes

 1. De door 4LegalMatters gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 4LegalMatters is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk is bevestigd. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
 2. 4LegalMatters kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten.

Artikel 4 – Opdrachten

 1. Alle Opdrachten worden uitgevoerd middels een overeenkomst van opdracht.
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en 4LegalMatters komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door 4LegalMatters retour is ontvangen. Deze bevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan 4LegalMatters verstrekte informatie. Een bevestiging door Opdrachtgever via e-mail of SMS kwalificeert als ondertekende opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 4LegalMatters ter beschikking gestelde informatie.
 4. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat is zijdens 4LegalMatters sprake van een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverplichting.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 6. 4LegalMatters zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een bekwaam handelend jurist mogen worden gesteld.
 7. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. 4LegalMatters is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 5 – Opschorting

 1. 4LegalMatters is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 4LegalMatters ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 4LegalMatters kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 4LegalMatters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 4LegalMatters de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien 4LegalMatters overgaat tot ontbinding of opschorting, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Artikel 6 – Tarief en tariefaanpassing

 1. 4LegalMatters hanteert een uurtarief, tenzij partijen afwijkende honorarium afspraken hebben gemaakt. Dit tarief of honorarium is exclusief BTW en bijkomende kosten.
 2. 4LegalMatters brengt bijkomende kosten afzonderlijk in rekening. Onder “bijkomende kosten” wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: griffierechten, kosten inschakeling van derden, portokosten, reis- en verblijfkosten en uittreksels Kamer van Koophandel.
 3. 4LegalMatters behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven aan te passen nadat zij de Opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk in kennis heeft gesteld. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen op grond van de aanpassing van het tarief.

Artikel 7 – Betaling

 1. 4LegalMatters is gerechtigd om een voorschotnota te sturen en periodiek te factureren. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 4LegalMatters aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. 4LegalMatters factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft 4LegalMatters het recht, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van 4LegalMatters.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door 4LegalMatters gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert 4LegalMatters een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting kan 4LegalMatters weigeren de werkzaamheden aan te vangen dan wel deze opschorten of staken.
 6. 4LegalMatters heeft het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan 4LegalMatters verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 8 – Klachten

 1. Eventuele klachten dient Opdrachtgever binnen veertien dagen na het verrichten van de werkzaamheden of na ontvangst van de factuur schriftelijk in te dienen bij 4LegalMatters.
 2. Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn door 4LegalMatters is ontvangen, komt elk verweer en elke vordering van Opdrachtgever dienaangaande te vervallen.
 3. De indiening van een klacht geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. 4LegalMatters is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van door 4LegalMatters verrichte werkzaamheden, als hij niet heeft gehandeld overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een bekwaam handelend jurist mogen worden gesteld.
 2. Iedere aansprakelijkheid van 4LegalMatters is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van 4LegalMatters in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van 4LegalMatters beperkt tot maximaal het honorarium (exclusief BTW) dat 4LegalMatters voor de betreffende Opdracht over de laatste zes kalendermaanden heeft ontvangen, zulks tot een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).
 3. 4LegalMatters is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4LegalMatters aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 4LegalMatters toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. 4LegalMatters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. 4LegalMatters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat 4LegalMatters is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij 4LegalMatters te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. 4legalmattters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart 4LegalMatters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan 4LegalMatters toerekenbaar is. Indien 4LegalMatters uit dien hoofde door derden mocht wordt aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden 4LegalMatters zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 11 – Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. 4LegalMatters betracht geheimhouding omtrent al hetgeen hem bekend is of wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. 4LegalMatters behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 4LegalMatters heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Tenzij 4LegalMatters en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan door 4LegalMatters in het kader van de opdracht verstrekte stukken of andere geestesproducten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen 4LegalMatters en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen 4LegalMatters en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van 4LegalMatters, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag en worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.
[/av_textblock] [/av_one_full]