Algemene Voorwaarden: vloek of zegen?

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Dat is handig. Zo weten hun klanten onder welke voorwaarden zij verkopen, inkopen, leveren of betalen. In algemene voorwaarden staan vrijwel altijd bepalingen over de offerte, transport, levertijd, wijze van betalen, eigendomsvoorbehoud, garantie en aansprakelijkheid. Vaak zijn deze algemene voorwaarden in opdracht van de betreffende ondernemer (gebruiker) opgesteld door een advocaat of jurist. Soms stelt de gebruiker ze zelf op of er wordt onder het motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ het nodige geknipt en geplakt uit de algemene voorwaarden van een conculega.

Tijdig ter hand stellen
Maar het sec hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. Om algemene voorwaarden werkend te krijgen jegens een wederpartij dienen algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te worden gesteld. Bij dit laatste gaat het in de praktijk nog wel eens mis. Algemene voorwaarden geven dan ook regelmatig aanleiding tot geschillen.

Recente uitspraak over algemene voorwaarden op factuur
Op 10 september jl. deed de rechtbank uitspraak in een geschil over algemene voorwaarden die waren vermeld op een factuur. Partij A heeft partij B gebeld met het verzoek om werkzaamheden te verrichten aan een mestbassin. Partij B is vervolgens voor partij A aan de slag gegaan. Partij B heeft met geen woord gerept over toepasselijkheid van algemene voorwaarden en tussen partijen is geen nadere overeenkomst op schrift gesteld. Na afronding van de werkzaamheden stuurde partij B een factuur aan partij A, waarop een verwijzing stond naar op de achterzijde opgenomen algemene voorwaarden.

Door de werkzaamheden door partij B is schade ontstaan aan het mestbassin. De schade beloopt ruim € 35.000,- waarvoor partij B door partij A aansprakelijk wordt gesteld. Partij B beroept zich op zijn algemene voorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde is opgenomen (in dit geval beperkt tot een bedrag van € 530,-). In deze zaak oordeelt de rechtbank dat partij B geen beroep op haar algemene voorwaarden toekomt, omdat voor het voor partij A pas bij ontvangst van de factuur kenbaar is dat partij B algemene voorwaarden van toepassing wilde verklaren op de overeenkomst. Dat is dus te laat. Voor partij B een hele dure fout, want in plaats van een beperking van zijn aansprakelijkheid tot € 530,- is hij nu veroordeeld tot het betalen van de schade van partij A ten bedrage van ruim € 35.000,-, vermeerderd met wettelijke rente…

Onze tip!
Wij raden u aan om uw algemene voorwaarden altijd mee te sturen met uw offerte. Verzend u de offerte per mail? Dan kunt u de algemene voorwaarden eenvoudig als pdf-bestand mee sturen. Handelt u online? Regel uw orderproces zo in dat klanten alleen de order kunnen bevestigen als zij eerst aanklikken dat zij ermee bekend zijn dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze aanvaarden.

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen? Komt u er zelf niet uit? Bel nu 06 – 10 90 23 77 of maak gebruik van het contactformulier.